>


زیر ساخت های سبز مولد برای بازآفرینی شهری پسا صنعتی

1398/09/20
*دکتر ژیلا سجادی
*پروفسور دیتوالد گرون
*دکتر مایس جعفری
ظرفیت 50 نفر

زمان برگزاری: چهارشنبه 98/9/20 ساعت 16 الی 18

لينك اصلي

مدیریت هوشمند شهری

1398/09/21
*دکتر علی اصغر ذاکری
*دکتر محمودرضا دلاور
*دکتر مهدی قیصری
*مهندس ویکتور مارتینز
ظرفیت 50 نفر

زمان برگزاری: چهارشنبه 98/9/21 ساعت 18 الی 20

لينك اصلي

شهر ایمن

1398/09/20
*مهندس منصور شیشه فروش
*دکتر نور ایدهام
ظرفیت 50 نفر

زمان برگزاری: پنج شنبه 98/9/21 ساعت 14 الی 16

لينك اصلي

تاب آوری اجتماعی

1398/09/21
*دکتر کوروش محمدی
*دکتر قدرت الله نوروزی
*دکتر حسن سنمیلیوگلو
ظرفیت 50 نفر

زمان برگزاری: پنج شنبه 98/9/21 ساعت 16 الی 17:30

لينك اصلي